Sending limits (Email Google Apps)

Updated: 15.02.2016 : 11:08  By: Sasina

Google Apps Business คือระบบอีเมล์ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลค่อนข้างมาก Google จะให้ความสำคัญกับการป้องกันข้อมูลเป็นอย่างมากจึงมีการจำกัดจำนวนอีเมล์ที่ส่งได้ต่อวัน ซึ่งจะเป็นการจำกัดรวมทั้งจำนวนอีเมล์ที่ส่ง และจำนวนผู้รับต่ออีเมล์ด้วย ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของ Google mail และความปลอดภัยของอีเมล์นั่น ซึ่งเมื่อมีการส่งอีเมล์เกินขีดจำกัดดังกล่าวนั้น ผู้ใช้ จะยังสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีและรับอีเมล์ได้ แต่ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกได้ชั่วคราวเท่านั้นเอง สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

 

Sending limits Email Google Apps
 

 

ในกรณีที่คุณต้องการส่งอีเมลจำนวนมาก แนะนำให้ลองใช้ทางเลือกอื่นแทนอีเมลปกติ เช่น: Google Groups กระจายข้อความไปยังที่อยู่อีเมลหลายรายการโดยใช้ที่อยู่เดียว เป็นต้น ผู้ใช้บริการระบบอีเมล์ Google Apps Business ควรตรวจสอบขีดจำกัดการใช้งานในแต่ละวันให้เข้าใจ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานบัญชี Google Apps Business ของผู้ใช้เอง และเพื่อป้องกันการระงับการส่งออกอีเมล์ชั่วคราวจากทาง Google ด้วย