How to convert PDF to Word

Updated: 18.03.2016 : 03:23  By: Sasina

การที่เรามีไฟล์เอกสารที่เป็น pdf แล้วต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลในไฟล์ pdf เราสามารถที่จะแปลงไฟล์ pdf ให้เป็นไฟล์เอกสาร Document ได้ ซึ่งก็มีวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. Login เข้าสู่ Google Apps Business ด้วย Username และ Password
  2. จากนั้นเลือกที่ “Drive” เพื่อ Upload ไฟล์ pdf

Google Drive

  1. จากนั้นก็เปิดไฟล์ pdf เพื่อทำการแปลงไฟล์เป็นไฟล์ Document (*** จะต้องเป็นไฟล์เอกสารที่ไม่มีแบบฟอร์ม และต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

Google Drive

  1. จากนั้นเลือกที่ “File” > “Open with” > “Google Doc” เพื่อทำการแปลงไฟล์

Google Drive

  1. จากนั้นรอจนกว่าจะแปลงไฟล์เสร็จ

Google Drive

  1. จากนั้นก็จะได้เนื้อหาที่เป็น Document สามารถแก้ไขได้

Google Drive

  1. จากนั้นก็จะเห็นว่ามีไฟลเพิ่มเข้ามาใน Google Drive ของเราเพิ่มอีก 1 ไฟล์ ที่เป็นเอกสาร Document

Google Drive