Some file types are blocked

Updated: 11.08.2015 : 11:28  By:

        ด้วยระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไวรัสของ Google Mail นั้น คุณจึงไม่สามารถส่งหรือรับไฟล์ได้ทุกประเภท โดยเฉพาะไฟล์ปฏิบัติการ (เช่น ไฟล์ที่ลงท้ายด้วย. exe) นอกจากนี้ Google Mail ยังไม่อนุญาตให้ส่งหรือรับไฟล์เสียหาย ไฟล์ที่อัพโหลดไม่สมบูรณ์หรือทำงานไม่ถูกต้องด้วย

ประเภทไฟล์แนบที่ Google Block


ไฟล์ที่ Google Mail ไม่อนุญาต

        คุณไม่สามารถส่งหรือรับไฟล์ประเภทต่อไปนี้
.ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jse, .lib, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vdx, .wsc, .wsf, .wsh ข้อความประเภทของไฟล์ที่ระบุไว้ Google Mail จะไม่ยอมรับประเภทไฟล์เหล่านี้ ซึ่งรวมไปถึงกรณีที่ส่งไฟล์ดังกล่าวในรูปแบบซิปหรือบีบอัดข้อมูลด้วย เช่น .zip, .tar, .tgz, .taz, .z, .gz, .rar ตัวอย่างเช่น นำไฟล์ .exe ใส่ไว้ใน folder แล้วทำการ zipfile ให้เป็น นามสกุล .zip หรือ .rar นั่นเอง


การบีบอัดไฟล์ใน zip file อื่น
        Google Mail ไม่อนุญาตให้คุณส่งไฟล์ซิปที่มีไฟล์ซิปป้องกันด้วยรหัสผ่าน กรุณาลบการป้องกันด้วยรหัสผ่านออก ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรทำการบีบอัดไฟล์ซ้อนกัน ให้ทำการยกเลิกการบีบอัดที่ซ้อนกันออก แลัวรวบรวมไฟล์ทำการบีบอัดหรือสร้างไฟลฺซิปเพียงครั้งเดียว