Comparison Between Google Apps and Gmail

Updated: 16.03.2016 : 03:16  By: Sasina

อีเมล์ใน Google Apps Business นั้นมีข้อดีและสามารถทำงานได้มากกว่า Gmail ที่เป็น Account ทั่วไป ซึ่งเพียง Account เดียวก็สามารถที่จะใช้งานส่วนเสริมต่างๆของ Google ได้ทั้งหมด ซึ่งการทำงานที่แตกต่างไปนั้นล้วนแต่จำเป็นและสะดวกต่อการใช้งานในองค์กรของคุณ ซึ่งมีข้อดีของ Google Apps Business นั้นมีข้อดีและแตกต่างจาก Gmail ทั่วไป ดังต่อไปนี้
 
  1. พื้นที่ในการจัดเก็บมากกว่า โดยที่ Google Apps Business มีพื้นที่มากถึง 30GB ในขณะที่ Gmail ทั่วไปมีพื้นที่จัดเก็บอีเมล์เพียง 15GB
  2. อีเมล์ใน Google Apps Business สามารถกำหนดโดย Admin ให้มีการรายงานการเปิดอีเมล์กลับมาที่ Admin ของ Google Business
  3. สามารถเช็ค Log email คือการเช็คได้ว่ามีการเข้าออกของอีเมล์ในองค์กร
  4. อีเมล์ใน Google Apps Business สามารถกำหนดได้ ถ้ามีการพิมพ์ชื่ออีเมล์ผิดแต่ ชื่อโดเมนถูกให้ส่งมายังอีเมล์ใดอีเมล์หนึ่งในองค์กรเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดจากการส่งอีเมล์
  5. Google Apps Business นั้นสามารถใช้ชื่อองค์ตั้งเป็นชื่อโดเมนได้ เพราะจะต้องใช้ชื่อองค์กรในการสมัครใช้บริการ
  6. Google Apps Business จะกรองอีเมล์ ของเราแบบ 2 ขั้นตอนโดยการกรองจาก server และจาก web browser ก่อนที่จะเข้าถึง inbox
  7. Google Apps Business สามารถกำหนดที่อยู่อีเมล์ได้เอง
  8. Google Apps Business สามารถสร้าง Group mail ได้
  9. Google Apps Business สามารถสร้าง Organization ได้ เหมือนเป็นแผนกย่อยในองค์กร
 

 ข้อแตกต่างอีเมล์ระหว่าง Google Apps Business กับ Gmail