Create Group Mail

Updated: 16.03.2016 : 03:02  By: Sasina

การสร้างกลุ่มใน Google Mail จะช่วยให้สามารถส่งเมล์หรือจดหมายไปยังผู้อื่่นได้ทีละหลายๆคนพร้อมกัน โดยที่ไม่ต้องเลือกรายชื่อทีละคน เพื่อเป็นการตัดปัญหาการทำให้เสียเวลาและยุ่งยากออกไป นอกจากนั้นยังสามารถใช้กลุ่มในการแบ่งปันเอกสาร ไซต์ หรือปฏิทินได้อีกด้วย
 1. เปิด Google Mail ขึ้นมา ไปที่เมนู “รูปเฟือง” แล้วเลือกเมนู “จัดการโดเมนนี้”

  การสร้าง Group Mail

 2. จากนั้น Google จะแสดงหน้าคอนโซลผู้ดูแลระบบ

  การสร้าง Group Mail

 3. ดูที่ด้านล่างของหน้าจอ จะเจอแถบเมนู “การควบคุมเพิ่มเติม” ที่ถูกย่ออยู่ ให้ทำการกดที่ลูกศรหนึ่งครั้ง เมนูต่างๆที่ถูกซ่อนอยู่จะปรากฏขึ้นมา

  การสร้าง Group Mail

 4. เลือกเมนู “กลุ่ม” โดยการกดหนึ่งครั้ง หรือถ้าต้องการให้เมนู “กลุ่ม” แสดงอยู่ในส่วนกลางของหน้า สามารถทำได้โดยการนำเม้าส์ไปชี้แล้วลากให้ไปอยู่ในส่วนของกลางหน้านั่นเอง

  การสร้าง Group Mail

 5. เมื่อกดแล้วลากเม้าส์ออกมาจากแถบเมนู “การควบคุมเพิ่มเติม” เมนูจะกลายเป็นภาพสีจางๆ แล้วเมื่อถึงส่วนกลางของหน้าจะมีกรอบสี่เหลี่ยมปรากฏคำว่า “วางไว้ที่นี่” เพื่อให้วางเมนูที่ต้องการ ดังภาพ

  การสร้าง Group Mail

 6. เมื่อลากเมนูมาจนถึงที่วางแล้ว ให้ปล่อยการกดเม้าส์ เพื่อวาง และครั้งต่อไปจะสามารถใช้งานเมนู “กลุ่ม” จากส่วนนี้ได้เลย โดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่แถบเมนู “การควบคุมเพิ่มเติม” อีก แล้วถ้าต้องการใช้งานให้กดที่เมนู “กลุ่ม” หนึ่งครั้ง

  การสร้าง Group Mail

 7. Google แสดงหน้าเมนู “กลุ่ม” เพื่อให้สามารถจัดดการได้

  การสร้าง Group Mail

 8. เลือกเมนู “ สร้างกลุ่ม” ดังรูป เพื่อทำการสร้างกลุ่มที่ ผู้ใช้ต้องการ

  การสร้าง Group Mail

 9. ทำการกรอกข้อมูล ตั้งชื่่อกลุ่มและที่อยู่อีเมล์ พร้อมทั้งใส่คำอธิบายด้วย เช่น เป็นกลุ่มอะไร เกี่ยวข้องกับอะไร เป็นต้น

  การสร้าง Group Mail

 10. เลือกส่วนของระดับการเข้าถึง ซึ่งมีอยู่ 3 แบบ คือ
  • ทีม - ทุกคนใน …................(โดเมนของคุณ) สามารถโพสต์ข้อความและดูรายชื่อสมาชิกได้
  • อนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนทางอินเทอร์เน็ตสามารถโพสต์ข้อความได้
  • ประกาศเท่านั้น - มีเพียงเจ้าของเท่านั้นที่สามารถโพสต์ข้อความและดูรายชื่อสมาชิกได้
  • จำกัด - มีเพียงสมาชิกเท่านั้นที่สามารถโพสต์ข้อความและดูรายชื่อสมาชิก
   
  ถ้ามีการเปิดใช้งาน Google Group for business ในภายหลัง: การตั้งค่าระดับการเข้าถึงที่เลือกจะรวมคุณลักษณะเพิ่มเติม หรือ ถ้าต้องการเลือกเพิ่มผู้ใช้ทั้งหมดของโดเมนนี้ไปยังกลุ่ม ก็สามารถเลือกได้โดยการกดหนึ่งครั้งในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้าข้อความ “เพิ่มผู้ใช้ทั้งหมดภายในโดเมนนี้ไปยังกลุ่มนี้”
   

  การสร้าง Group Mail

 11. กดปุ่ม “สร้างกลุ่มใหม่” เมื่อเลือกระดับการเข้าถึงเรียบร้อยแล้ว
 12. จากนั้นทำการเพิ่มสมาชิกใหม่ โดยการพิมพ์  ชื่อ , username หรือ email addressลงไป

  การสร้าง Group Mail

 13. เลือกฐานะของสมาชิกว่า ต้องการให้มีฐานะอะไร ระหว่าง สมาชิก หรือ เจ้าของ

  การสร้าง Group Mail

 14. จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มสมาชิกเข้าไปยังกลุ่มที่ได้สร้างไว้
 15. สมาชิกที่ถูกเพิ่มเข้าไปจะแสดงขึ้นมาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่าง เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างกลุ่ม และการเพิ่มสมาชิกของกลุ่ม

  การสร้าง Group Mail

จากนั้นผู้ใช้ก็สามารถส่งเมล์หรือเอกสารไปยังบุคคลอื่นๆได้ง่ายๆ โดยการเลือกผู้รับเป็น “ที่อยู่อีเมล์ของกลุ่ม” ที่ได้ตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรก เพียงเท่านี้ก็สามารถส่งเมล์ไปยังบุคคลจำนวนมากในครั้งเดียวซึ่งสะดวกและประหยัดเวลาอย่างมาก