Share Document (Google Apps Drive)

Updated: 18.03.2016 : 03:00  By: Sasina

การแชร์เอกสาร Google Drive คือการอนุญาติให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงเอกสารของเราในรูปแบบต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายชื่ออีเมล์เพื่อให้เห็นแบบ Online หรือการคัดลอกลิงค์แล้วนำไปแปะหรือให้คนอื่นๆ ได้ ซึ่งก็มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้

การแชร์เอกสาร Google Drive

 1. เลือกไฟล์งานหรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแบ่งปัน จากนั้นคลิกขวาเลือกเมนู "แบ่งปัน" > "แบ่งปัน" 
 2. จากนั้นเลือกช่องทางการแบ่งปัน เพื่อแบ่งปันไฟล์งานหรือโฟลเดอร์ ที่ต้องการ

  การแชร์เอกสาร Google Drive

  หมายเลข 1 คือ การคัดลอกลิงค์แล้วนำไปแปะหรือให้คนอื่นๆ ได้
  หมายเลข 2 คือ การเพิ่มบุคคลที่สามารถเข้าถึงเพื่อดูหรือแก้ไขเอกสารได้ เป็นการเพิ่มเฉพาะบุคคลที่กำหนดเท่านั้น และเมื่อเราเพิ่มบุคคลที่สามารถเข้าถึงเอกสารแล้ว เราก็ยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้อีกด้วย

  การแชร์เอกสาร Google Drive

  • A คือ กำหนดให้เป็นเจ้าของเอกสารนั้นๆ
  • B คือ สามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ในเอกสารได้
  • C คือ สามารถแสดงความคิดเห็นในเอกสารได้แต่ไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้
  • D คือ สามารถดูเอกสารนั้นได้เพียงอย่างเดียว

  หมายเลข 3 คือ การตั้งค่าการแบ่งปันในการเข้าถึงเอกสารของเราซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  การแชร์เอกสาร Google Drive

  • หมายเลข 1 คือผู้ใช้ทุกคนสามารถค้นหาและเข้าถึงได้โดยไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบ
  • หมายเลข 2 คือทุกคนที่มีลิงค์เอกสารนี้ สามารถเข้าถึงเอกสารได้
  • หมายเลข 3 คือผู้ใช้ในองค์กรสามารถค้นหาและเข้าถึงเอกสารได้
  • หมายเลข 4 คือทุกคนในองค์กรที่มีลิงค์เอกสารสามารถเข้าถึงเอกสารได้
  • หมายเลข 5 คือกำหนดเฉพาะคนที่ได้รับอนุญาติเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้และต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบ ซึ่งสามารถเพิ่มบุคคลได้ในข้อที่ 3
    
 3. จากนั้นกด”บันทึก” เพื่อบันทึกการตั้งค่าการแบ่งปัน และกด”เสร็จสิ้น” การแบ่งปันไฟล์งานหรือโฟลเดอร์