Stats Website On Google Site

Updated: 17.03.2016 : 10:40  By: Sasina

การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บใน Google Sites  สามารถทำได้ง่าย โดยการใช้บริการจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้บริการตัวนับจำนวนฟรี ซึ่งสามารถเอามาประยุกต์ใช้งานกับระบบ Google sites ได้  ขั้นตอนและวิธีการมีดังต่อไปนี้
นับจำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์
 1. เข้าเว็บไซด์ที่ให้บริการสร้างตัวนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บฟรี ซึ่งมีหลากหลายเว็บที่ให้บริการฟรี แต่เราจะขอยกตัวอย่างจากเว็บนี้ http://guestscounter.com/
 2. เว็บไซด์จะแสดง HTML  ที่ให้นำไปใช้ ให้ผู้ใช้ทำการคัดลอกโค้ดที่ปรากฏนั้นไว้
 3. จากนั้นเข้า Google Sites  ที่ต้องการติดตั้งนำตัวนับจำนวนไปใช้

  นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ Google Sites

 4. เลือกเมนู "เพิ่มเติม" แล้วเลือกที่ "แก้ไขการออกแบบไซด์"

  นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ Google Sites<

 5. จากนั้นคลิกเครื่องหมาย + ดังภาพ

  นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ Google Sites

 6. เลือกรายการข้อความ แล้ว "กดเพิ่ม"

  นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ Google Sites

 7. Google Sites จะแสดงแถบช่องข้อความขึ้นมา

  นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ Google Sites

 8. คลิกที่แถบช่องข้อความหนึ่งครั้ง

  นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ Google Sites

 9. จะปรากฏหน้าต่างกำหนดค่าช่องข้อความขึ้น ใส่ชื่อและเลือกเมนู  " <HTML> "

  นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ Google Sites

 10. นำโค้ดที่คัดลอกมา วางลงในช่อง จากนั้นกด "อัพเดท"

  นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ Google Sites

 11. ปรับค่าตามความต้องการ แล้วกดปุ่ม "ตกลง"

  นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ Google Sites

 12. ช่องจำนวนนับผู้เข้าชมจาปรากฏขึ้นและเริ่มนับทันที

  นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ Google Sites