Setup IMAP Email On Mac

Updated: 18.03.2016 : 02:08  By: Sasina

        การตั้งค่า Email สามารถทำได้ทั้งแบบ POP3 และ IMAP ซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันบ้าง ในแบบของ IMAP จะทำงานได้ทั้งแบบ Online และ Offline ซึ่งวิธีการตั้งค่า Email บนเครื่อง Mac ในแบบ IMAP สามารถทำได้ดังนี้

 1. เปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา

การตั้งค่า IMAP Email บน Mac

หรือเลือกที่ " Mail " > " Preferences "

การตั้งค่า IMAP Email บน Mac

 1. เลือกเมนู " Accounts" ให้คลิกเครื่องหมายบวก " (+) " ที่ด้านล่างของหน้าต่างเพื่อเพิ่มบัญชี

การตั้งค่า Email บน Mac

 1. ในหน้าต่างเพิ่มบัญชี ให้ดำเนินการดังนี้
 • Full name คือชื่อจริง ให้ป้อนชื่อที่ต้องการให้บุคคลอื่นเห็นเวลาส่งอีเมล์ เช่น Adam Smith
 • Email Address คือที่อยู่  อีเมล์ให้ป้อนที่อยู่อีเมล์ที่ต้องการเพิ่ม เช่น Adam@domainname.com
 • Password คือ รหัสผ่าน ใส่รหัสแล้วคลิกปุ่ม "Continue"

การตั้งค่า IMAP Email บน Mac

 1. ในหน้าต่าง "Incoming Mail Server" ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้
 • Account Type คือ ประเภทบัญชี ให้เลือกเป็น  IMAP
 • Description คือ คำอธิบาย ให้ป้อนชื่อที่จะทำให้ทราบว่าจะใช้อีเมลนี้เพื่ออะไร เช่น Incoming Mail Server 
 • Incoming Mail Server คือ เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ให้ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์    IMAP.domainname.com **
 • User Name คือ ชื่อผู้ใช้ ให้ป้อนที่อยู่อีเมล์ที่ต้องการเพิ่ม
 • Password คือรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมล์
 • จากนั้นคลิก "Continue" Email จะทดสอบการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าโดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้น

การตั้งค่า IMAP Email บน Mac

 1. Authentication ให้เลือกเป็น " Password " จากนั้นกดปุ่ม " Continue "

การตั้งค่า IMAP Email บน Mac

 1. จากนั้นในส่วนของ "Outgoing Mail Server" ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
 • Description: ให้ป้อนชื่อของเซิร์ฟเวอร์จดหมายนี้ ตัวอย่างเช่น “Sending Server”
 • Outgoing Mail Server:  ให้ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP.domianname.com
 • Use only this server: ให้ส่งออกโดยการใช้เซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้น
 • Use Authentication:  ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เราป้อนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าจะปรากฏในกล่องชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ค่าทั้งสองอย่างนี้จะเหมือนกันกับเซิร์ฟเวอร์ขาออก 
 • จากนั้นคลิกปุ่ม "Continue" Email จะทดสอบการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ขาออก

การตั้งค่า IMAP Email บน Mac 

 1. สุดท้ายจะเป็นการสรุปข้อมูล ถ้าเราไม่ต้องการให้ Email เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือกเครื่องหมายถูกหน้า Take account online จากนั้นคลิกปุ่ม " Create " เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่าอีเมล์

การตั้งค่า Email บน Mac

กรณี Email มีปัญหา

           ถ้า Email เชื่อมต่อไม่ได้ อาจต้องดูว่า Mail ได้รับการตั้งค่าให้รับและส่งจดหมายโดยใช้การตั้งค่าความปลอดภัยที่เรียกว่า (SSL) ซึ่งเราสามารถตรวจดูได้ว่า Email ได้รับการตั้งค่าให้ใช้ SSL ได้ดังนี้

 • ให้่ตรวจสอบว่าเลือก ใช้ SSL ไว้
 • ให้ตรวจสอบว่า Port เป็น 993 สำหรับ IMAP
 • ให้ตรวจสอบว่า การรับรองความถูกต้อง เป็นรหัสผ่าน
 • ให้ตรวจสอบว่ากล่องข้อความ ชื่อโดเมน ว่างเปล่า

 

 1. ใน Email ให้คลิก "รูปจดหมาย" > "การกำหนดลักษณะ" > "บัญชี"การตั้งค่า Email บน Mac
 2. แถบบัญชี ให้เลือกบัญชีที่ต้องการ จากนั้นคลิก "ขั้นสูง"
 3. ขั้นสูง:
 4. แถบข้อมูลบัญชี ให้้ทำดังต่อไปนี้
  • SMTP ตรวจสอบว่าได้เลือก ใช้เซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้น ไว้
  • SMTP ให้คลิกเมนูแบบหล่นลง และคลิก "แก้ไขรายการเซิร์ฟเวอร์" > "ขั้นสูง"
  • ให้ตรวจสอบว่าได้เลือก ใช้ Secure Sockets Layer (SSL) ไว้
  • ตรวจสอบว่า Port ของเซิร์ฟเวอร์ มีค่าเป็น 25
  • ใต้ การรับรองความถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าเลือก รหัสผ่าน ไว้ แล้วคลิก "ตกลง"

**หมายเหตุ: เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Email โดยใช้ Outlook Web App หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชี ให้คลิก ตัวเลือก > ดูตัวเลือกทั้งหมด > บัญชี > บัญชีของฉัน > การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP, IMAP และ SMTP ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ที่อาจต้องป้อนจะอยู่ในหน้า การตั้งค่าโพรโทคอล ภายใต้ การตั้งค่า POP หรือ การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP