Inserting Summary in Document

Updated: 18.03.2016 : 03:01  By: Sasina

การใส่ summary ลงใน Google Document เป็นการสร้างบทสรุปเป็นหัวข้อย่อยๆในรายงานหรือเอกสารที่เราสร้างขึ้นมา การทำงานของ summary คือจะช่วยในการจัดลำดับหัวข้อในเอกสารเป็นลำดับของการสร้าง ซึ่งในกรณีที่เรามีหัวข้อย่อยเยอะๆจะทำให้เราค้นหาหรือเรียกดูได้ง่าย ซึ่งวิธีการสร้างและใช้ summary นั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
 1. Login เข้าสู่ Google Apps Business ด้วย Username และ Password
 2. จากนั้นเลือกที่ “Drive” เพื่อสร้างเอกสาร “Google Document”
 3. จากนั้นเลือกสร้าง “Document” เพื่อสร้างเอกสาร

  Google Drive

 4. จากนั้นเลือกคลุมดำ หัวข้อที่ต้องการ จากนั้นเลือกที่ “Styles” > “Heading 1”

  Google Drive

 5. และหัวข้ออื่นๆก็เลือกเป็น “Heading 2” หรือ “Heading 3” ก็ได้ แต่ในที่เลือกเป็น “Heading 2”

  Google Drive

 6. เมื่อเรากำหนดหัวข้อในรูปแบบต่างๆได้แล้ว ก็เลือกที่ “Insert” > “Table of contents”

  Google Drive

 7. และเราก็จะได้ summary แบบนี้

  Google Drive

 8. ถ้าเรามีการเพิ่มเนื้อหาเข้าไปในเอกสาร เราสามารถกำหนด รูปแบบของหัวข้อเป็น “Heading 1” “Heading 2” “Heading 3” ดังรูป

  Google Drive

 9. จากนั้นก็กดที่ “Update” เพื่อ Update หัวข้อที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ก็จะได้ดังรูป

  Google Drive

 10. และถ้าเราอยากจะกลับไปแก้ไขหรือดูรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ ก็ให้เลือกที่หัวข้อที่ต้องการ ก็จะปรากฏ link ก็ให้กดที่ link นั้นๆ

  Google Drive

 11. จากนั้นก็จะเลื่อนขึ้นมาตรงหัวข้อที่เราต้องการ โดยสังเกตจาก Cursor

  Google Drive